Historie Prahy

POVĚST O LIBUŠI

Pověst o Libuši foto použito z
historieceska.estranky.cz

Založení města Prahy je spojeno s pověstí o kněžně Libuši, která ve svém proroctví („Město vidím veliké, jehož sláva hvězd se bude dotýkat….“) svým druhům označila místo budoucího sídla českých pánů. Kázala jim nazvat ho Prahou, jelikož knížata i vojvodové proti prahu klanějí hlavu, tak aby klaněli hlavu i proti městu jejímu. Jak řekla tak se i stalo. Byl vystaven hrad Praha, obehnán hlubokým příkopem a vysokým valem, který vedle Vyšehradu panoval celé české zemi.

STŘEDOVĚKÁ PRAHA

Středověká Praha foto použito z
www.vitejte.cz

Nejstarší osídlení Prahy se datuje do 6.století, kdy na naše území dorazily kmeny Slovanů. Po osídlení oblasti Pražského hradu zde roku 885 vznikl první kostel, který byl zasvěcen Panně Marii, jenž byl jedním z nejstarších kostelů v Čechách. V roce 926 byla vybudována rotunda Sv.Víta na Pražském hradě, kam byly o několik let později převezeny ostatky Svatého Václava. V tomto století byl také založen Vyšehrad.
Od roku 995 se díky vládnoucímu rodu Přemyslovců stala Praha jediným sídlem českého knížectví. V druhé polovině století jedenáctého se již Čechy staly královstvím se sídlem na Pražském hradě. Z významných staveb této doby můžeme jmenovat například Juditin most (dokončen 1172) či založení Staroměstské radnice. Následuje období rozkvětu Prahy za vlády Karla IV. Poté co byl stržen povodní již zmiňovaný Juditin most, byl na jeho místě vybudován pod taktovkou Petra Parléře Karlův most. Roku 1348 pak Karel IV. založil první univerzitu ve střední Evropě – Karlovu univerzitu. Za vlády Karla IV. bylo také pražské biskupství povýšeno na arcibiskupství a byla započata stavba chrámu Sv.Víta.

HUSITSTVÍ

THusitství foto použito z
www.radio.cz

15.století se neslo ve znamení společenského a náboženského napětí. Bylo založeno reformní hnutí, které bylo proti římskokatolické církvi. Podle svého kazatele Jana Husa se nazývali Husity. Reformátor, který své myšlenky kázal v Betlémské kapli, byl 6.července 1415 jako kacíř upálen v Kostnici. Jeho smrt vyvolala další bouře, v čele jednoho povstání stál Jan Želivský. Úspěchy Pražanů byly ukončeny v 30.letech 15.století bitvou u Lipan, kde byli poraženi a Prahu ovládli utrakvisté. Roku 1483 dosedl na český trůn Jiří z Poděbrad.

 

RUDOLFÍNSKÁ PRAHA

Rudolfínská Praha foto použito z
www.worldroots.com

Praha byla jedním z nejvýznamnějších měst v Habsburském soustátí. Situace se změnila po Stavovském povstání, které se uskutečnilo roku 1547. Povstání proti Ferdinandovi I. Bylo potlačeno a na Prahu následovně dopadla omezení privilegií i samostatnosti. Úpadek 50.let vystřídal opětný rozkvět za vlády císaře Rudolfa II, který si Prahu zvolil roku 1583 za své sídelní město. Došlo k rozvoji vědy i kultury, byla postavena řada renesančních budov. Vláda Rudolfa II. skončila roku 1612. Druhá pražská defenestrace vedla k českému stavovskému povstání, kdy se české stavy zformovaly proti Habsburkům. Jejich úsilí však bylo ukončeno bitvou na Bílé Hoře, kde roku 1620 prohrály. Následujícího roku bylo 27 českých pánů z řad vzbouřenců popraveno na Staroměstském náměstí. Ke konci třicetileté války, kdy Praha byla obléhána švédským vojskem, došlo k odvozu velké části rudolfinských sbírek do Švédska. K dalšímu rozvoji barokní architektury došlo po velkém požáru, který Prahu postihl v roce 1689.

 

MARIE TEREZIE A JOSEF II.

Marie Terezie a Josef II. foto použito z
www.oa.svitavy.cz

V tomto období byly nastartovány mnohé důležité reformy a i město Praha se tak ocitlo na počátku moderní éry. Významnou událostí bylo v roce 1784 spojení dosud čtyř samostatných pražských měst, Hradčan, Malé Strany, Nového Města a Starého Města. Tímto vzniká Královské hlavní město Praha.

 

NÁRODNÍ OBROZENÍ

Národní obrození

Na počátku 19. století začala spolu s českým národním obrozením, které se soustředilo hlavně v Praze, éra průmyslové revoluce, během níž se tvář Prahy změnila jako nikdy předtím. Praha sehrála významnou roli v revolučním roce 1848, kdy se stala centrem povstání radikálních demokratů, které ukončilo až císařské vojsko. V polovině tohoto století již není Praha ryze německým městem, ale vliv získala česká kultura i divadla. Je položen základní kámen k Národnímu divadlu. Významným rokem se v dějinách města Prahy a hlavně jeho dopravy stává rok 1875, tehdy je zprovozněna koněspřežná tramvaj. V roce 1890 byla Praha postižena stoletou povodní. Zaplaveno bylo Staré Město až po Staroměstské náměstí a Karlův most byl značně poškozen.

 

PRVNÍ SVĚTOVÁ VÁLKA A VZNIK ČESKOSLOVENSKA

WPrvní světová válka a vznik Československa foto použito z
www.spvd.cz

Počátek 20.století v Praze se nesl ve znamení velkého technického pokroku. Elektrická tramvaj postupně vytlačovala koňku, stavěla se řada nových průmyslových podniků, kdy většina z nich vznikala na periferii města. Centrum se tak začala postupně vyčišťovat. Mezi lety 1905 až 1912 zde vyrostl Obecní dům, který byl vrcholem secesní architektury. Město se rozrůstalo i po stránce kulturní, vznikla řada nových kin, zřizovány jsou i nové sady. Díky stavbě Domu U Černé Matky Boží vstoupil do Prahy i kubismus. První světová válka zasáhla i hlavní město Prahu. Přídělový systém, omezení průmyslu i dopravy přinášela vlny nespokojenosti. V říjnu roku 1918 pak byla v Praze vyhlášena Československá republika.
Šeď dob válečných pak vystřídal rozvoj v období meziválečném. Byla postavena řada nových budov, Praha se rozrůstala i svou velikostí. Připojeny byly například Vinohrady či Smíchov. V tomto období došlo k jednomu z největších rozšíření v dějinách města. Bouřlivý rozvoj se uskutečnil nejen v architektuře, ale i v dopravě. Václavské náměstí bylo upraveno pro automobilovou dopravu, v Kbelích začala přistávat první letadla. V září 1929 byla po více než pěti stech letech dobudována Katedrála sv.Víta. 30.léta se nesla ve znamení hospodářské krize. I přesto však bylo zprovozněno mezinárodní letiště Ruzyně, probíhala regulace Vltavy a objevily se i první projekty podzemní dráhy.

 

DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA A PROTEKTORÁt

Druhá světová válka a Protektorát foto použito z
www.radio.cz

Praha byla stejně jako ostatní města válkou otřesena, nedošlo však k jejímu výraznému poškození. 15.března došlo k obsazení Prahy německými vojsky. V Praze byl vyhlášen Protektorát Čechy a Morava, čímž došlo k začlenění do německé říše. Byl zde zaveden pravostranný provoz, který způsobil zmatky v tramvajové dopravě. Na území protektorátu také došlo k uzavření všech vysokých škol. Během války bylo zejména z oblasti Starého Města transportováno židovské obyvatelstvo do koncentračních táborů. Město ovládala německá propaganda, němčina byla všude na prvním místě.V květnu 1942 došlo k pokusu o atentát na říšského protektora Reinharda Heydricha o něž se pokusili dva výsadkáři v oblasti dnešní Vychovatelny. Protektor byl smrtelně zraněn což vedlo k stupňování nacistického teroru vůči české většině. 5.května 1945 vypuklo Pražské povstání. Boje probíhaly po celém městě, vznikl požár na Staroměstské radnici, bojovalo se o Čs.rozhlas. Osvobození se město dočkalo za několik dní. Americká armáda musela zůstat u Plzně, tak do Prahy dorazila až 9.května Rudá armáda, která se neshledala s téměř žádným odporem. Ihned po osvobození započala obnova města.

 

OKUPACE A NORMALIZACE

Okupace a normalizace foto použito z
www.ctk.cz

Dějiny Prahy po Druhé světové válce poznamenal nástup KSČ k moci, jelikož měla v období poválečné obnovy stále větší vliv. Od února 1948 docházelo k zestátňování podniků, byly postaveny první velké obytné soubory, řada ulic a náměstí změnila své názvy. Na Letenské pláni byl postaven Stalinův pomník, velké sousoší dělníků, rolníků a vojáků, které patřilo k největším na světě. Významným datem byl 1.květen 1953 kdy začala vysílat Čs.televize z budovy Měšťanské besedy. V roce 1960 nabylo platnost nové územně-správní rozdělení Prahy a došlo také k připojení dalších čtyř obcí. Městské obvody Praha 1 až Praha 10, které byly v tomto období rovněž zavedeny, přežívají v jisté podobě dodnes. Nové změny přinesl Praze rok 1968. Město bylo rozšířeno o dalších 30 obcí, započala stavba podpovrchové tramvaje, která byla později přebudována na metro. Došlo k jistému demokratickému uvolnění, byla zrušena cenzura.
Změna přišla v noci z 20.srpna na 21.srpna 1968, kdy bylo město obsazeno spojeneckými vojsky SSSR. Někteří Pražané se postavili k odporu, ovšem neúspěšně. Síly Varšavské smlouvy napáchaly značné škody. Následujícího roku se Praha stala sídlem České socialistické republiky, zasedala zde federální i česká vláda. Srpnové demonstrace byly potlačeny sovětskou armádou a nastalo období nazývané normalizace. I přes tyto změny však pokračoval rozvoj města, mimo jiné byl vybudován Nuselský most.
Období do roku 1980 se neslo v duchu rozvoje panelových sídlišť, zavedení metra či výstavby magistrály. Roku 1974 bylo pražské metro otevřeno. Bylo připojeno dalších zhruba 30 obcí, započaly přípravy na výstavby dalších velkých sídlišť jakými je například Jižní město. V politické oblasti se v tomto období v Praze začala budovat centra odporu vůči režimu. Jedním z nich byla Charta 77, organizace spisovatelů, herců a dalších veřejně známých osob. Tehdejší režim aby potlačil nespokojenost obyvatel začal po vzoru západoevropských zemí i v Praze budovat velké obchodní domy jako například Kotva či Máj. Označovali je však za symbol vyspělosti ekonomiky socialistického režimu.

 

SAMETOVÁ REVOLUCE A POREVOLUČNÍ PRAHA

Sametová revoluce a porevoluční Praha foto použito z
www.czu.cz

V roce 1988 začaly sílit protikomunistické síly ve společnosti a přinesly s sebou první demonstrace. 17.listopadu 1989 byl silou Veřejné bezpečnosti rozehnán pochod opozice (převážně studentů) na Národní třídě v Praze. Tento impuls znamenal zahájení nové společensko-politické éry, kdy se k moci dostávají demokratické síly s Václavem Havlem jako hlavní osobností sametové revoluce. Devadesátá léta Prahu velice změnila. Nebyly sice budovány velkolepé stavby, ale naopak se zrekonstruovalo centrum města a Praha začala prožívat veliký boom v oblasti turismu i hospodářství. V roce 1992 bylo historické centrum Prahy zapsáno do seznamu Fondu světového kulturního dědictví UNESCO. Od roku 1993 je Praha hlavním městem České republiky a v roce 1996 byla na Jiráskově nábřeží dokončena stavba známého Tančícího domu. Na počátku nového století je Praha jednou z významnějších evropských metropolí, roku 2006 se stala 12. nejbohatším regionem Evropské Unie. Velkoměsto zažilo také horší okamžiky, mezi které lze zařadit například i povodně v roce 2002. Město Praha se nadále rozvíjí a pořádá nejrůznější sportovní, kulturní, politické a jiné setkání.